Pronina postavka na Ener­get­skim da­nima Pod­go­ri­ce

Pronina postavka na Ener­get­skim da­nima Pod­go­ri­ce

Posted on Novosti

U Podgorici je u ponedjeljak počela mani­fe­sta­ci­ju Ener­get­ski da­ni Pod­go­ri­ce pod slo­ga­nom „Ako bri­neš do­volj­no, is­pla­ti se”, koju je otvo­rio na Tr­gu ne­za­vi­sno­sti gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­pović.  Manifestaciju je organizovala NVO Ur­bar u saradnji sa Fondacijom za promovisanje nauke Prona. Ovaj događaj ima za cilj da informiše javnost o tome ko­li­ki je značaj energetske efikasnosti i koliko je važno  gra­di­ti ener­get­ski efi­ka­sne objek­te. Gradonačelniku Stijepoviću je posebno bilo zanimljivo Pronino energetsko biciklo, koje je bilo dio Pronine postavke.